Russen 2018/2019 - informasjon om russebusser

Rogaland fylkeskommune har fått signaler fra de videregående skolene i Rogaland og fra Sør-Vest politidistrikt om bekymringer knyttet til årets russefeiring.

Informasjonen skolene og politiet har gitt Rogaland fylkeskommune tyder på at utfordringer med årets russefeiring kan bli større enn det som man vanligvis forventer. Utfordringene er spesielt knyttet til russebusser.

Russebusser har vært et lite utbredt fenomen i Rogaland fram til nå, men i år er situasjonen annerledes.

Ifølge Forebyggende enhet ved Stavanger politistasjon, er det et økende antall russebusser i distriktet. Politiet knytter dette til tendenser til gjengkultur. Dette fordi de ulike medlemmene fra bussene uniformerer seg med like klær og stiller opp for hverandre. I gjengkulturen viser russen ofte manglende respekt for politiet.

Selv om informasjonen som Rogaland fylkeskommune har fått tilsier at de fleste elever som er russ i år ikke er medlem av en russebuss, er skoleeier, skolene og politiet er likevel bekymret for kulturen som det økende antall russebusser i distriktet kan føre med seg.

Som skoleeier er Rogaland fylkeskommune i tillegg bekymret for hvordan russefeiringen kan påvirke skolemiljøet. Kapittel 9A i opplæringsloven presiserer at alle elever har rett til et trygt og godt skolemiljø. Denne retten er i utgangspunktet knyttet til skolen i tid og rom, men opplevelser elevene har utenom skoletiden påvirker ofte hvordan elevene har det i skoletiden.

Å høre til en buss gir ofte en sterk samholdsfølelse, og det er ikke uvanlig med sterk rivalisering bussene imellom. Slike opplevelser tas gjerne med inn i skoletiden, og kan føre med seg at elever ikke opplever en trygg og god skolehverdag. Skoleeier og skolene ønsker å sette fokus på disse spesielle problemstillingene knyttet til russefeiringen og bruken av russebusser, og oppfordrer all russ og voksenpersoner rundt russen til å snakke om dette.

Rogaland fylkeskommune er i tett dialog med politiet som har god oversikt over situasjonen med årets russefeiring generelt og russebusser spesielt. I tillegg er det ønskelig at de voksne som ungdommene treffer i hverdagen, både ansatte og foresatte, følger med på situasjonen. Ansatte i skolen er pliktig til å følge med og gripe inn dersom en elev ikke opplever skolemiljøet som trygt og godt, men siden mye av russefeiring pågår i fritiden, er det ønskelig at også andre voksne som russen er i kontakt med er oppmerksomme på situasjonen. Politiet anbefaler at man følger Facebook-siden til Sør-Vest politidistrikt, der det vil bli lagt ut et innlegg om politiets bekymringer angående årets russefeiring før jul.

Rogaland fylkeskommune håper at et godt samarbeid mellom Rogaland fylkeskommune, skolene, politiet og andre voksne som russen er i kontakt med kan bidra til at årets russefeiring kan foregå uten uønskede hendelser som kan få alvorlige konsekvenser for alle involverte, og til at alle elever kan oppleve et trygt og godt skolemiljø.

Med hilsen
Opplæringsavdelingen 

Joar Loland
fylkesdirektør

Randi Hummervoll
seksjonssjef

Del denne artikkelen på: