Skolemiljø

SKOLEMILJØ - TRIVSEL - LÆRING

Skolemiljøet har stor betydning for elevenes trivsel og læringsresultater. Det er elevene selv som vet og som bør si i fra om forhold ved skolemiljøet som bør bedres.

Hver enkelt elev har rett til et godt fysisk og psykososialt miljø. Hvis elevene mener at de ikke får ivaretatt sine rettigheter, kan de selv eller foreldrene deres be skolen rette opp mulige brudd på loven.

 Kapittel 9a i opplæringsloven omhandler elevenes skolemiljø.
På mange måter er dette elevenes "arbeidsmiljølov".

Alle skoler skal ha skolemiljøutvalg.
Skolemiljøutvalget skal medvirke til at skolen, de tilsatte, elevene og foreldrene tar aktivt del i arbeidet for å skape et godt skolemiljø. Skolemiljøutvalget kan uttale seg om alle saker som gjelder skolemiljøet.

Karmsund videregående skole har en egen prosedyre for skolemiljøutvalget.

Du finner mer informasjon om læringsmiljø på  Utdanningsdirektoratets nettsider.

Skolehelsetjenesten er et lovpålagt, gratis tilbud til alle elever ved skolen.
Helsesykepleier er på skolen til følgende tider:

Pedagogisk Psykologisk Tjeneste (PPT) er en hjelpetjeneste for elever, lærlinger og lærekandidater i videregående opplæring.

Et viktig element i elevdemokratiet.