Skoleskyss

All ungdom fra det året de blir 16 t.o.m. 21 år kan kjøpe ungdomskort Ungdomskort får du ved å henvende deg til  Kolumbus/ Skyss. Ungdomskortet gjelder for 30 dager om gangen og du kan du reise så mye du vil med buss, båt og tog .

Rett til fri skyss:

  • Elever som bor utenfor de nærmere definerte ungdomskortsonene for skoleskyss, og har lengre vei enn 6 km til skolen
  • Elever som er over 21 år og har mer enn 6 km til skolen
  • Elever som er bosatt i områder mindre enn 6 km til skolen og må benytte båt har rett på fri skoleskyss, så fremt de er bosatt utenfor ungdomskortsonene.
  • Eleven er funksjonshemmet

Elever fra Rogaland som gikk på videregående skole og som har hatt fri skoleskyss på VG1 siste skoleår, trenger ikke søke på nytt. Skysskortet blir automatisk oppdatert på bussen når skoleåret starter. Hordalandselever må sende inn søknadsskjema. 
Søknadsskjema får du i informasjonen på skolen.

Du får midlertidig reisebevis fra den dagen du søker om skyss til du får skysskortet

Hvis du mister kortet eller det blir ødelagt, må skolen få beskjed og bestille nytt kort.

Skysskort som blir brukt av andre enn eieren, blir inndradd! 
Skysskortet kan kun benyttes en gang tur/retur bosted opplæringssted i skoledagene mellom 0600 og 2300, evt overganger må være utført innen en time etter påbegynt reise.

Skyss ved utplassering: 
Kontakt informasjonen på skolen når det gjelder skyss i utplasseringsperioder! Det må i enkelttilfeller søkes om særskilt skyssrefusjon før utplassering tar til!

Kontant skyssrefusjon kan gis dersom det ikke finnes tilgjengelig/akseptabelt rutetilbud på den aktuelle reisestrekningen. Avstanden mellom bosted/opplæringssted og transportmiddel må være over 3 km. Dersom daglig samlet ventetid ved bruk av rutegående transportmidler overstiger 120 minutter, kan det også søkes om kontant skyssrefusjon. 
Det må søkes om kontant skyssrefusjon innen 15. september. 
Kontant skyssrefusjon blir utbetalt 1 gang på slutten av hvert halvår.

Syketransport. Dersom du har legeerklæring på at du i perioder ikke kan bruke offentlig transportmiddel pga sykdom eller skade, kan du innvilges særskilt skyss. Ta kontakt med informasjonen.

Elever med varig eller midlertidig funksjonhemming har rett til fri skoleskyss. Behov for taxi vurderes av skolen i samarbeid med foresatte/lege. Søknadsskjema fås på skolen. Hvis den funksjonshemmede eleven kan bruke buss, bestiller skolen skysskort.

Elever som mister/ødelegger skolekort tar kontakt med informasjonen. Ved tapt eller ødelagt kolumbuskort vil det komme en faktura på 50,- sammen med det nye kortet.

Del denne artikkelen på:
Kontaktperson