Spesialundervisning i liten gruppe A - organiseringsform Arbeidstrening

Tilpasset opplæring i egen gruppe.

Opplæringstilbudet spesialundervisning i liten gruppe A- organiseringsform Arbeidstrening er et tilbud for elever med spesielle behov knyttet til læring og sosiale ferdigheter, og som har behov for tilrettelegging utover det som tilbys i ordinære klasser. 

Opplæringen er definert som spesialundervisning ( jfr. opplæringslova § 5-1) og avviker fra ordinær opplæring i alle fag og gir ikke grunnlag for vurdering med karakterer. Sluttkompetanse med kompetansebevis gir dokumentasjon på opplæringen som er gjennomgått.

Hovedmål med opplæringen:

Opplæringen tar utgangspunkt i elevens behov og interesser og skal legge grunnlaget for at eleven skal bli mest mulig selvhjulpen i hjem, bolig, arbeid og fritid. Kommunikasjon, hjelp til selvhjelp og sosial kompetanse er derfor de viktigste fokusområdene i opplæringstilbudet.

Vårt mål er at elevene går over i arbeid ved avsluttet videregående opplæring. 

Vi har en tverrfaglig tilnærming til ulike tema/fag. Dette innebærer at mye av opplæringen i fellesfagene vil bli praktisk knyttet til opplæringen i programfagene der det er naturlig og relevant. 

Kartlegging og utprøving av ulke arbeidsoppgaver og arbeidsplasser vil bli vektlagt. 

Elevene søker og blir tatt inn til et utdanningsprogram som beskrevet i Kunnskapsløftet. Skolens tilbud er beskrevet i folder «Tilrettelagt Avdeling». Lenke til høyre.

Målene tar utgangspunkt i kompetansemålene knyttet til det utdanningsprogram eleven er tatt inn til. Det gjøres individuelle vurderinger og utarbeides læringsmål tilpasset den enkelte elev. Alle elever får utarbeidet sin individuelle opplæringsplan (IOP). 

Innhold:

 • Praktisk orientert for å gi ferdigheter på ulike nivå
 • Utvikle sosial kompetanse – ART opplæring
 • Utvikle kommunikasjon (tale, alternativ og supplerende kommunikasjon ASK).
 • Bruke digitale hjelpemidler
 • Lage variert og ernæringsrik mat
 • Helsefremmende arbeid, livsstil
 • Bolig og miljø
 • Bevissthet om egen funksjonshemming
 • Opplæring i fellesfagene
 • Fysisk aktivitet og bruk av naturen som opplærings arena vektlegges
 • Arbeidstrening
 • Utholdenhet

  
Etter endt opplæring skal elevene bli mest mulig selvstendige i livssituasjon, fritid og arbeid.

 • Kunne bo i egen bolig eller varig tilpasset botilbud
 • Tilbud i varig tilrettelagt arbeid eller ordinær bedrift
 • Kunne fungere i ulike sosiale sammenhenger.
 • Kunne delta i ulike fritidsaktiviteter

Organsering:

Tilbudet er organisert i grupper med redusert elevtall og foregår i tilrettelagte undervisningslokaler. I opplæringen blir det lagt vekt på kommunikasjon, dagliglivets aktiviteter, grunnleggende ferdigheter og sosiale ferdigheter.

   

 Se utvidet informasjon for søkergruppe med søknadsfrist 1. februar på RFK's nettsider.

  

 UDir: Veilederen Spesialundervisning.

   

   

Del denne artikkelen på:
Godt Gjort Karmsund

Godt Gjort Karmsund er en elevbedrift som ble opprettet høsten 2013.

Vedlegg
Kontaktperson