Spesialundervisning i liten gruppe H - organiseringsform Hverdagslivstrening

For elever med ulike utviklingshemminger

Spesialundervisning i liten gruppe H – organiseringsform Hverdagslivstrening

Opplæringstilbudet er rettet mot elever med omfattende hjelpebehov. Elevene har ulik grad av utviklingshemminger og store- sammensatte- og/eller spesifikke lærevansker. Elever med multifunksjonshemminger, motoriske vansker, medisinske vansker, atferdsvansker som har behov for tett personaltetthet i de fleste situasjoner og som har behov for spesialundervisning og individuelle planer.

Opplæringen er definert som spesialundervisning ( jfr. opplæringslova § 5-1) og avviker fra ordinær opplæring i alle fag og gir ikke grunnlag for vurdering med karakterer. Sluttkompetanse med kompetansebevis gir dokumentasjon på opplæringen som er gjennomgått.

Hovedmål for opplæringen

I opplæringen har vi fokus på helhetstenkning rundt den enkelte elev. Overgangsarbeid, særlig overgang fra videregående skole til arbeid/dagtilbud er sentralt. Vi har som målsetting at elevene skal gå ut i varig tilrettelagt arbeid, aktivitetstilbud eller dagtilbud når de avslutter videregående skole. Individuelle planer (IP), langsiktig tenkning og tverrfaglig samarbeid står sentralt i dette arbeidet. Skolen skal være en aktiv samarbeidspart i elevens ansvarsgruppe.

Opplæringen tar utgangspunkt i elevens behov og interesser og skal legge grunnlaget for at eleven skal bli mest mulig selvhjulpen i hjem, bolig, dagtilbud og fritid. Kommunikasjon, hjelp til selvhjelp og sosial kompetanse er derfor de viktigste fokusområdene i opplæringstilbudet. I den grad det er aktuelt, vil også trening på arbeidsaktiviteter ha fokus.

Elevene søker og blir tatt inn til et utdanningsprogram som beskrevet i Kunnskapsløftet. Skolens tilbud er beskrevet i folder «Tilrettelagt Avdeling». Lenke til høyre.

Målene tar utgangspunkt i kompetansemålene knyttet til det utdanningsprogram eleven er tatt inn til. Det gjøres individuelle vurderinger og utarbeides læringsmål tilpasset den enkelte elev.

 

Innhold:

 • Praktisk orientert for å gi ferdigheter på ulike nivå i dagliglivets gjøremål
 • Utvikle sosial kompetanse – ART opplæring
 • Utvikle kommunikasjon (tale, alternativ og supplerende kommunikasjon ASK).
 • Bruke digitale hjelpemidler
 • Lage variert og ernæringsrik mat
 • Helsefremmende arbeid, livsstil
 • Bolig og miljø
 • Bevissthet om egen funksjonshemming
 • Fellesfagene kan være en del av innholdet
 • Opplevelser, livskvalitet, sansestimulering, opplevelse av mestring
 • Fysisk aktivitet og bruk av naturen som opplærings arena vektlegges
 • Arbeidstrening

  
Etter endt opplæring skal elevene bli mest mulig selvstendige i livssituasjon, fritid og arbeid/dagtilbud.

 • Kunne bo i egen bolig eller varig tilpasset botilbud
 • Tilbud i varig tilrettelagt arbeid eller dagtilbud.
 • Kunne fungere i ulike sosiale sammenhenger.
 • Kunne delta i ulike fritidsaktiviteter

Organsering:

Tilbudet er organisert i grupper med redusert elevtall og foregår i tilrettelagte undervisningslokaler. I opplæringen blir det lagt vekt på kommunikasjon, dagliglivets aktiviteter, grunnleggende ferdigheter og sosiale ferdigheter.

Omfang av opplæringen er 981 årstimer. Skoledagen er organisert slik:

Mandag 0805 – 1505, tirsdag 0805 – 1120, onsdag 0805 – 1505, torsdag 0805 – 1505, fredag 0805 – 1400.

   

 Se utvidet informasjon for søkergruppe med søknadsfrist 1. februar på RFK's nettsider.

  

 UDir: Veilederen Spesialundervisning.

   

Del denne artikkelen på:
Godt Gjort Karmsund

Godt Gjort Karmsund er en elevbedrift som ble opprettet høsten 2013.

Vedlegg
Kontaktperson